Prof.dr. Marc Vermeulen

Prof.dr. Marc Vermeulen

Full Professor
Expertisegebieden: Health & Education (Education Management, Innovation, Strategy), Strategy & Innovation

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=FmgITJNSJQU
Prof. dr. Marc Vermeulen (1958) is academic director van de leergang Strategy, Innovation and Governance voor topbestuurders in het publieke domein. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor enkele programma’s voor onderwijsmanagers. Aan TIAS doceert hij zowel over strategische ontwikkelingen in het publieke domein als over de methoden en technieken om deze ontwikkelingen te analyseren en te voorspellen.
Hij is zowel aan Tilburg University als aan de Open Universiteit Nederland hoogleraar onderwijssociologie met daarbinnen een specialisme in het toegepast onderzoek op het gebied van het onderwijsstelsel en de relatie met omliggende sociale en economische systemen. Een belangrijk toepassingsgebied is de arbeidsmarkt van de onderwijssector zelf (o.a. lerarentekort, opleiding leraren, HRM).
Zijn werkgebied verbreedt zich inmiddels naar andere publieke domeinen (o.a. zorg, volkshuisvesting, openbaar bestuur). Hij is gespecialiseerd in strategische analyses en toekomstverkenningen en werkt hij regelmatig als adviseur voor grote (onderwijs-) instellingen en voor de overheid in Nederland. Op dit gebied werkte hij ook regelmatig in het buitenland. Zo was hij o.a. als wetenschappelijk adviseur betrokken bij de grootschalige internationale toekomstverkenning van het onderwijs die de OECD uitvoerde (Schooling for Tomorrow) en adviseerde hij onlangs het Zuid-Afrikaanse ministerie van Rekenschap & Evaluatie .
Naast zijn hoofdfunctie bij TIAS werkt hij als vrij gevestigd adviseur en toezichthouder in het publieke domein. Hij is of was betrokken bij complexe adviestrajecten op het gebied van onder meer
• Macrodoelmatigheid van het onderwijsstelsel;
• Kwaliteit hoger onderwijs;
• Professionaliteit van leraren
• Onderwijstijd

Hij is voorzitter van het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer (provincies Limburg en Brabant). Hij is lid van de commissie macrodoelmatigheid middelbaar beroepsonderwijs (CMMBO). Hij is voorzitter van het bestuur van de stichting Alexander (Amsterdam, participatie van jongeren) en van raad van toezicht van Kennisland (innovatie in publieke domein). Hij is lid van de raad van toezicht van de Hogeschool Utrecht.
Hij vervult een adviesrol bij lerarenopleidingen, bij de onderwijsinspectie, de Stichting Leerplan Ontwikkeling en bij de brandweeropleiding.

Sinds 2017 is hij buitengewoon hoogleraar bestuurskunde aan Stellenbosch University Zuid Afrika.

Tot eind 2012 was hij directeur van IVA Beleidsonderzoek en Advies, een aan Tilburg University gelieerd onderzoeksinstituut dat zich specialiseert in toegepast onderzoek naar complexe beleidsproblemen en daarmee samenhangende adviesvraagstukken onder meer op het gebied van arbeid, onderwijs, veiligheid, zorg en welzijn, cultuur en sociale zekerheid.

Recentelijk was hij onder meer voorzitter van de stuurgroep van het nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek (NRO/NWO) en voorzitter van de raad van toezicht van AOC Wellant. Ook was hij toezichthouder bij woningbouwcorporatie Zayaz (Den Bosch), bij ROC Deltion (Zwolle) en bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA, Utrecht).

Publicaties

 • Vermeulen,M. (2017) 'Herwaardering van beroepsonderwijs in de 21ste eeuwse verzorgingsstaat' in: K.Hoogeveen, IJ. Jepman en F. Studulski (red.), Kansen bieden in plaats van uitsluiten. Utrecht: Sardes
 • Vermeulen, M. & S.Waslander (2017) 'Excellence in Education, a Century-Long Search for Balance. In: J. Heijmans & J.Christans (eds.). The Dutch Way in Education. Helmond: Onderwijs maak je samen uitg.
 • Van der Meer, M. & M.Vermeulen (2016) 'Het beroep van leraar' in: Eidhof,B. M. van Houtte & M.Vermeulen (2016) Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken. Antwerpen/Apeldoorn:Garant
 • Eidhof,B. M. van Houtte & M.Vermeulen (2016) Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken. Antwerpen/Apeldoorn:Garant
 • Vermeulen, M.J. & M.Vermeulen (2016) ‘Opleiden voor een dynamisch beroep in een dynamische samenleving’ in: J.Dengerink & M.Snoek Kennisbasis Lerarenopleiders - Katern 2: De context van het opleiden van leraren. VELON
 • Vermeulen,M.(2015) 'Lehrer, Kunst, Bildung + public value' in: BÖKWE 4-15 pp 15-22
 • Westerhuis, A., I.Christoffels, W. van Esch& M.Vermeulen (2015).  Balanceren van belangen:de Onderwijsraad over beroepsgericht opleiden. Acquis middelbaar beroepsonderwijs, volwassenen-educatie en een leven lang leren 2003-2013 Den Bosch/Den Haag (ECBO/Onderwijsraad)
 • Murray,D. L.Goedegebuure, H-G van Liempd& M.Vermeulen (2013). Leadership Needs in International Higher Education in Australia and Europe. Melbourne/Tilburg: L.H.Martin Institute/Tilburg University
 • Vermeulen, M. (2013) 'Too many cooks spoil the broth' in: Challenging Organisations and Society.Reflective hybrids vol.2.issue 2 2013 pp 372-388
 • Vermeulen, M. (2013). 'Essay voor de troepen uit: een sociologische benadering' in Toolkit toezicht in het publieke veld. Den Haag: Nationaal Register
 • Vermeulen, M. (2012) ‘Vakmanschap en verantwoordelijkheid’ in: G. Minderman, R.Goodijk en S. van den Berg (red.) Waar is de raad van toezicht? Deel II: Een bundel van visies en ideeën.Den Haag:Boom Lemma
 • Vermeulen,M. (2012). Essay Lerarenbeleid 2.0. Tilburg: IVA
 • Vermeulen, M. (2012). ' Dertig jaar na Street-level Bureaucracy.Een blik terug en een blik vooruit met Archon Fung' .In: Moors H. & E.Bervoets (red. 2013) Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg
  Gevalsstudies, patronen, analyse
  . Den Haag: Boom Juridische uitgevers
 • Vermeulen, M. (2012). 'Mores leren: leraren en opvoedingsverantwoordelijkheid. De consequenties voor het beroep van leraar' .In: Moors H. & E.Bervoets (red. 2013) Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg
  Gevalsstudies, patronen, analyse
  . Den Haag: Boom Juridische uitgevers
 • Vermeulen,M. (2012). 'DePest in reputatie' in: Tijdschrift voor hoger onderwijs en management TH&MA, nr. 3, 2012 pp.32-37