Prof.dr. Marc Vermeulen

Prof.dr. Marc Vermeulen

Full Professor
Expertisegebieden: Health & Education (Education Management, Innovation, Strategy), Strategy & Innovation

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=FmgITJNSJQU
Prof. dr. Marc Vermeulen (1958) is academic director van de leergang Strategy, Innovation and Governance voor topbestuurders in het publieke domein. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor enkele programma’s voor onderwijsmanagers. Aan TIAS doceert hij zowel over strategische ontwikkelingen in het publieke domein als over de methoden en technieken om deze ontwikkelingen te analyseren en te voorspellen. Hij is bij TIAS|Tilburg University hoogleraar onderwijssociologie met daarbinnen een specialisme in het toegepast onderzoek op het gebied van het onderwijsstelsel en de relatie met omliggende sociale en economische systemen. Een belangrijk toepassingsgebied is de arbeidsmarkt van de onderwijssector zelf (o.a. lerarentekort, opleiding leraren, HRM).
Zijn werkgebied verbreedt zich inmiddels naar andere publieke domeinen (o.a. zorg, volkshuisvesting, openbaar bestuur). Hij is gespecialiseerd in strategische analyses en toekomstverkenningen en werkt hij regelmatig als adviseur voor grote (onderwijs-) instellingen en voor de overheid in Nederland. Op dit gebied werkte hij ook regelmatig in het buitenland. Zo was hij o.a. als wetenschappelijk adviseur betrokken bij de grootschalige internationale toekomstverkenning van het onderwijs die de OECD uitvoerde (Schooling for Tomorrow) en adviseerde hij onlangs het Zuid-Afrikaanse ministerie van Rekenschap & Evaluatie .
Naast zijn hoofdfunctie bij TIAS werkt hij als vrij gevestigd adviseur en toezichthouder in het publieke domein. Hij is of was betrokken bij complexe adviestrajecten op het gebied van onder meer
• Macrodoelmatigheid van het onderwijsstelsel;
• Kwaliteit hoger onderwijs;
• Professionaliteit van leraren
• Onderwijstijd

Hij is voorzitter van het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer (provincies Limburg en Brabant). Hij is lid van de commissie macrodoelmatigheid middelbaar beroepsonderwijs (CMMBO). Hij is voorzitter van het bestuur van de stichting Alexander (Amsterdam, participatie van jongeren) en van raad van toezicht van Kennisland (innovatie in publieke domein). Hij is lid van de raad van toezicht van de Hogeschool Utrecht.
Hij vervult een adviesrol bij lerarenopleidingen, bij de onderwijsinspectie, de Stichting Leerplan Ontwikkeling en bij de brandweeropleiding.

Sinds 2017 is hij buitengewoon hoogleraar bestuurskunde aan Stellenbosch University Zuid Afrika.

Tot eind 2012 was hij directeur van IVA Beleidsonderzoek en Advies, een aan Tilburg University gelieerd onderzoeksinstituut dat zich specialiseert in toegepast onderzoek naar complexe beleidsproblemen en daarmee samenhangende adviesvraagstukken onder meer op het gebied van arbeid, onderwijs, veiligheid, zorg en welzijn, cultuur en sociale zekerheid.

Recentelijk was hij onder meer voorzitter van de stuurgroep van het nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek (NRO/NWO) en voorzitter van de raad van toezicht van AOC Wellant. Ook was hij toezichthouder bij woningbouwcorporatie Zayaz (Den Bosch), bij ROC Deltion (Zwolle) en bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA, Utrecht).

Publicaties

 • Vermeulen, M. (2021). ‘Het geheugen van het onderwijs‘ in De Nieuwe Meso juni 2021 no. 2, p. 71-74

 • Vermeulen, M. & A. Vroomen (2021).’Nieuwe aanpak maakt sociale winst en waarde zichtbaar’ in: Economisch Statistische Berichten nr. 4796, 15 april 2021, jrg. 06, p. 202-205

 • Vermeulen, M. (2021). Turbulente governance. Over de ontnormalisering van bestuurlijk handelen. Tilburg: TIAS

 • Kamphuis, A., J.Hermanussen,M.Vermeulen & T.Camps (2020). Beoordelen en examineren in het mbo in tijden van Corona. Whitepaper, ECBO/TIAS
 • Aa R.van der, D.van den Berg, J.Scheeren,S.Stevenson, M.Vermeulen,S.Vrielink & S.van Zijtveld (2020).Onderwijstijd: meer of minder? Internationaal vergelijkend onderzoek naar de urennorm en onderwijstijd in het primair onderwijs. Den Haag: CAOP
 • Vermeulen, M. (2020). ‘Optimisme helpt niet alle jongeren’ in Didactief. Juni 2020 p. 11-13
 • Vermeulen, M., J.Hermanussen & M.Oosterling (2020). ‘Governance in het mbo tijdens en na corona’. In Schoolmanagement Totaal. Juni 2020 p. 14-19
 • Vermeulen, M. (2020). ‘Tango educatief. Kennisintensivering van de mbo-sector’ in Schoolmanagement Totaal april 2020 p. 14-18
 • Verheijen, R., A.Ros & M.Vermeulen (2020). 'Werelden van verschil: aard en intensiteit van interprofessionele samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang'. In Pedagogische Studiën 97/1 p. 59-75
 • Vermeulen, M. (2020). ‘Leraren en gezag: De bevoegdheid voorbij’ in: Snoek, M., Van Tartwijk, J. & Pauw, I. (Reds.) (2020). Leraar: een professie met perspectief. Deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld. Meppel: Ten Brink Uitgevers
 • Vermeulen, M. & S. Waslander (2019). 'Slow leadership for a fast-changing world. 'in H.Sissing (eds.). 4000 Years of Thinkers on Education. Amsterdam:Boom
 • Vermeulen ,M. & A. Vroomen (2019). Social Profit Canvas. Vertrekpunt voor sociale winst en waarde. 's-Hertogenbosch: WHISE
 • Vermeulen, M., N. Kok, N. Soomer, C. Verhoeff, Y. Vonhoff & R. Willems (2019). De moed tot zelfspot: Burgerschap in het onderwijs. Antwerpen: Gompel&Scavina
 • Vermeulen, M. (2019). 'Het Kodakmoment voor het MBO en de bestuurlijke consequenties daarvan' in: De Nieuwe Meso 2019-3, p. 78-85
 • Vos, F. H. Sylva, O. Ponfort, A. Ouhiar & M. Vermeulen (2018). Onderzoek Smart Working: medewerkers aan het woord. Utrecht: Berenschot/TIAS/FME