Examencommissie 

De Examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een deelnemer voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling (OER) stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad of titel. 

Wat doet de examencommissie?

De Examencommissie is bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) ingesteld en heeft onafhankelijke beslissingsbevoegdheid. Besluiten van de Examencommissie zijn voor beroep vatbaar. Ook de uitslag van een tentamen is een beslissing van (namens) de Examencommissie. Als je het daar niet mee eens bent, kan je een beroep indienen bij de Academic Council.

Samenstelling

De Examencommissie bestaat uit vier leden van de wetenschappelijke staf en een extern lid. De leden zijn benoemd door de Vice Dean. De Examencommissie neemt besluiten en stelt de algemene regels en het beleid in gezamenlijkheid vast. De Examencommissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris. Het aanspreekpunt voor de Examencommissie is de secretaris.

Leden

Prof. dr. M. Vermeulen (voorzitter) 
Prof. dr. S. Waslander
Prof. dr. F.A. de Roon
Dr. E. Dooms
Drs. B. van de Lest LLM (extern lid)

Secretaris

A. van der Schaft

Contactgegevens

Examencommissie TIAS
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Email: examinationboard@tias.edu 

Onderwijs- en Examenregeling (OER) en Regels & Richtlijnen Examencommissie (R&R)

In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is bepaald dat elke opleiding twee examenreglementen heeft:

  1. de Onderwijs- en Examenregeling (OER) ex artikel 7.13 WHW, vast te stellen door de Vice Dean;
  2. de Regels en Richtlijnen (R&R) ex artikel 7.12b WHW, vast te stellen door de Examencommissie.

In de OER worden onderwerpen behandeld als de inhoud van de opleiding, opsomming van vakken, de studielast per vak, de eindkwalificaties van de opleiding, etc.

In de R&R staan zaken als regels met betrekking tot de organisatie van tentamens en examens, orde tijdens tentamens, fraude, nakijktermijn, beoordeling, het cijfersysteem etc.

TIAS heeft voor al haar geaccrediteerde Masteropleidingen één gezamenlijke OER, met daarin per opleiding een Appendix met de opleidingsspecifieke informatie.

Op de archiefpagina staan de OER en de R&R van voorgaande academische jaren.

Hieronder zijn de examenreglementen te vinden van het academisch jaar 2023-2024:

Verzoek Examencommissie

In bijzondere gevallen kan de Examencommissie, op verzoek van de deelnemer, bijzondere regelingen treffen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het aanvragen van een vrijstelling of uitstel van de deadline van jouw thesis. Raadpleeg het beleid functiebeperking in het geval van een verzoek tot bijzondere voorzieningen.

Wanneer je een verzoek wil indienen bij de Examencommissie, dien je het aanvraagformulier examencommissie in te vullen. Het ingevulde aanvraagformulier en overige documentatie (indien van toepassing) stuur je naar: examinationboard@tias.edu.

Beroep Academic Council

Wanneer een deelnemer het niet eens is met een beslissing van de Examencommissie of een beoordeling van een examinator, dan zijn er juridische mogelijkheden om daar wat aan te doen: in beroep gaan tegen die beslissing.

Een deelnemer die bezwaren heeft tegen een besluit van de Examencommissie of een beoordeling van een examinator, kan een beroep instellen bij de Academic Council van TIAS.

Het beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende. Dit is degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Het beroep dient te worden ingesteld binnen zes weken nadat de aangevochten beslissing is bekendgemaakt. Het aanvraagformulier (onderdeel 5 of 6) moet worden ingevuld en samen met het beroepschrift worden ingediend bij de Academic Council. Het beroepschrift moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • het beroepschrift is voorzien van een datum;
  • in het beroepschrift wordt duidelijk aangegeven tegen welke beslissing in beroep wordt gegaan en deze beslissing is in kopie toegevoegd;
  • motivatie van de deelnemer waarom hij/zij het niet eens is met de beslissing van de Examencommissie;
  • het beroepschrift is ondertekend door de deelnemer.

Het contactadres van de Academic Council is: education-office@tias.edu

De praktijk wijst uit dat de besluiten van een Examencommissie vaak de rechtmatigheidstoets van de Academic Council kunnen doorstaan. Meer informatie over de verdere behandeling van het beroep lees je in Procedure beroep Academic Council.

Fraude en plagiaat

Eén van de taken van de examencommissie is het borgen van de kwaliteit van toetsen en examens (artikel 7.12b lid 1a WHW). Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is het nodig dat er in het gehele systeem van toetsen en examineren voldoende waarborgen zijn om fraude en plagiaat te voorkomen, op te sporen en te sanctioneren (artikel 7.12b lid 2 WHW). Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van de deelnemer dat ervoor zorgt dat degene die het tentamen afneemt niet meer in staat is het kennen en kunnen van de deelnemer op een correcte of eerlijke manier te beoordelen. Plagiaat is een vorm van (academische) fraude. Onder plagiaat wordt verstaan het overnemen van tekstgedeelten, redeneringen of gedachten van anderen zonder bronvermelding.

In geval van vermoeden van fraude of plagiaat moet het meldingsformulier worden ingevuld. Het ingevulde meldingsformulier en overige documentatie (indien van toepassing) stuur je naar: examinationboard@tias.edu

Bekijk de pagina bronvermelding volgens APA richtlijnen voor het correct gebruiken en verwijzen naar bronnen. 

Opleidingen bij TIAS School for Business & Society

Ben jij toe aan de volgende stap in je carrière en wil je meer impact creëren in business en society? TIAS heeft hiervoor een breed en gevarieerd aanbod van opleidingen en leertrajecten ontwikkeld. Waaronder MBA opleidingen, Executive Masters, Advanced Programs, InCompany en Masterclasses. Daarmee bieden we opleidingen en leertrajecten aan die aansluiten bij jouw ambities, leerdoelen en carrièrefase. 

Onze programma's