TIAS

Nieuw boek van TIAS-faculty: Tijd voor Transitie

20 december 2022 | 4 min lezen

Zo goed als iedereen is het erover eens. Onze maatschappij en economie zijn hard toe aan nieuwe oplossingen om niet alleen de wereld van morgen vorm te geven, maar zeker ook die van vandaag beter te maken. Dit vraagt om een transformatie-mindset.

In het boek Tijd voor transitie van TIAS zijn 25 inzichten samengebracht waarmee je als lezer zélf transformatieve impact kunt realiseren die leidt tot transitie naar duurzame ontwikkeling en een duurzame economie. 

 Aan de hand van actuele artikelen maak je in Tijd voor transitie een transformatieve reis langs opvattingen over leiderschap, strategie en impact op Business én Society. De auteurs zijn verbonden aan TIAS School for Business and Society en de variëteit aan onderzoeksterreinen en expertises die zij inbrengen, leidt tot een caleidoscopisch overzicht. Daarnaast geven interviews met mensen uit de praktijk verdere inkleuring aan ontwikkelingen en thema’s in hun werkveld. De artikelen inspireren én faciliteren je om buiten de gebaande paden in management en organisaties te werken en denken op vier domeinen voor transformatieve impact: verantwoordelijk leiderschap, samenwerking, business modelling en duurzame innovatie. Hieronder vind je een sneak preview van de onderwerpen die in de artikelen binnen de vier domeinen aan de orde komen.

Domein 1: Verantwoord leiderschap

Verantwoord leiderschap kenmerkt zich door een diep begrip van de onderlinge afhankelijkheden in een systeem. Daarnaast is zelfkennis belangrijk, inclusief een goed inzicht in het eigen normen- en waardenpatroon, gekoppeld aan een ethisch afwegingskader. Mede door deze karakteristieken is een verantwoord leider in staat om langetermijnrelaties op te bouwen voor het stimuleren van duurzame ontwikkeling. 


Duurzaam en professioneel handelen
De auteurs betrokken bij het domein verantwoordelijk leiderschap, leiden je langs systeemdenken, langetermijnwaardecreatie, een nieuw perspectief voor de publieke sector, risicomanagement en dienend leiderschap, stuk voor stuk thema’s die helpen bij duurzaam en professioneel handelen dat een blijvende impact heeft op een organisatie, sector of grotere issues, zoals klimaatverandering, biodiversiteit en de uitputting van de bodem.

Domein 2: Samenwerking

De complexe vraagstukken van deze tijd kunnen alleen worden opgelost in samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Het kunnen opbouwen en onderhouden van relaties met personen en organisaties met verschillende achtergronden (over de grenzen van sectoren, disciplines en niveaus heen) is dan ook essentieel. Het kunnen verbinden van een brede groep belanghebbenden, met oog voor diversiteit en inclusie, zijn belangrijke competenties in dit verband.

Actuele ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden
De auteurs met expertise op het domein samenwerking leiden je langs actuele ontwikkelingen in onder meer de zorg, publiek-private samenwerking, werken in de publieke sector en regionale ecosystemen waarin partijen uit business, society en government interdependent zijn. Ook krijg je verdieping op diversiteit als vliegwiel en het belang van vertrouwen voor samenwerking.

Domein 3: Business modelling

Nieuwe denkmodellen zijn nodig om de omslag te maken van een focus op kortetermijnwinst naar lange termijn meervoudige waardecreatie. Het in kaart kunnen brengen van zowel de financiële als de maatschappelijke opbrengst (positief en negatief!) is een belangrijk aspect van het bijbehorende strategisch management en implementatieproces.

Transitie van maatschappelijke samenhang en organisaties
In dit domein word je meegenomen in een nieuwe aanpak voor het in kaart brengen van publieke impact vanuit de behoefte aan een radicalere implementatie van nieuwe maatschappelijke samenhang en betrokkenheid van burgers. Daarnaast wordt onderstreept dat missie en visie een centrale rol spelen bij transformatie van organisaties. Eerst antwoord op het waarom, daarna pas het hoe en wat. 


Duurzame economie en finance
Ook de rol van financieel kapitaal en de voorwaarden die daarbij nodig zijn om verduurzaming van onze economie te bewerkstelligen worden belicht, evenals handvatten die bedrijven kunnen helpen bij het (verder) integreren van duurzaamheid in hun businessmodel. Verder krijg je antwoord op de vraag hoe de financiële sector gedreven door risico’s en kansen van klimaatverandering, een rol kan spelen bij de verduurzaming van bedrijven en organisaties, en wat de uitdagingen zijn voor de financiële functie bij transformatieve impact en duurzaamheid.

Domein 4: Duurzame innovatie

Duurzame innovatie gaat over het (her)ontwerp van producten en diensten op zo’n manier dat ze meervoudige waarde creëren en bijdragen aan welzijn voor mens en milieu. Belangrijke aspecten hiervan zijn: een kritische en creatieve blik, vaardigheden met betrekking tot verandermanagement, basiskennis van duurzame ontwikkeling en de inzet van technologie en digitalisering.

Voor een duurzame economie
In de artikelen over het domein Duurzame innovatie word je bewust gemaakt van het feit dat transformatie naar waarde en waardecreatie vanuit een breder perspectief, vereist dat bedrijven en hun aandeelhouders een langetermijnvisie en een breder scala aan prestatiemaatstaven hanteren. Omdat veel geplande vernieuwing en aanpassing rond duurzaamheid tegenwoordig plaatsvindt binnen samenwerkingsverbanden, maak je kennis met een pragmatische ontwerpaanpak om met samenwerkingspartners onderling tot een gezamenlijk begrip van de ambities en ieders rol in de duurzaamheidstransitie te komen. 


Voorwaarden voor renderende innovatie
Ook de digitale uitdagingen en de beheersing daarvan komen aan bod. Verder leer je de voorwaarden kennen waaronder innovatie in het onderwijs kan renderen en krijg je tot slot inzichten aangereikt voor meervoudige waardecreatie als handelingsperspectief voor een duurzame vastgoedonderneming. 

Never Stop Asking!

Elk artikel wordt afgesloten met reflectievragen onder de kop ‘Never Stop Asking!’ een leitmotiv voor TIAS. Het (blijven) stellen van vragen leidt tot nieuwe inzichten, tot verdieping en begrip, tot mogelijkheden van koersbepaling in complexe tijden en uiteindelijk tot het weten hoe er positieve impact kan worden gemaakt. De interactie tussen de verschillende domeinen versterkt de gepresenteerde inzichten en maakt het boek geschikt voor een brede groep van lezers. 


Tijd voor Transitie

Met het boek Tijd voor transitie wil TIAS een belangrijke visie geven op een gezondere economie en maatschappij. Het diepe begrip van bedrijfskundige en bestuurskundige ontwikkelingen dat wij in huis hebben, willen we mobiliseren voor succesvolle transformaties van organisaties en hun context. ‘We develop leaders to serve society by transforming business’ is onze missie: met ons onderwijs willen we individuen, teams en organisaties prikkelen en stimuleren een transformatie-mindset te ontwikkelen. De vier domeinen voor transformatieve impact komen in onze programma’s dan ook integraal aan de orde. Lees hier meer over onze visie op leren. 
De artikelen zijn gebundeld onder redactie van Wouter Scheepens, Woody van Olffen, Margot Schumacher, Eelco van Hout en Mirjam Minderman.

Het boek Tijd voor transitie is te bestellen via de website van Managementboek.nl.Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.