Health

‘Value Based Health Care’ behalve in cure ook in care?

Door Peter van der Voort | 5 december 2017 | 4 min lezen

Hoge kosten en de grote variatie in kwaliteit zijn op dit moment de grootste problemen in de gezondheidszorg. Een mogelijke oplossing daarvoor is Value-Based Healthcare (VBHC). Maar wat is VBHC eigenlijk? En kan het behalve in de cure ook werken in de care?

De structuur die ontstaan is in de gezondheidszorg draait rondom specialismen, organisaties en het delen van zorg. Deze complexiteit heeft geleid tot hoge kosten en grote verschillen in kwaliteit. Het fundamentele doel van de zorg – het toevoegen van zoveel mogelijk waarde voor de patiënt – is daardoor vervangen door kostenreductie. Maar kostenreductie zou eigenlijk nooit het primaire doel moeten zijn. De uitdaging is het verbeteren van de ervaren kwaliteit en de gezondheid van de populatie waarbij de kosten per hoofd van de bevolking dalen.

Waardegedreven

Volgens Porter en Teisberg (2006) wordt de waarde voor de patiënt beoordeeld over de full cycle of care en niet per zorgorganisatie of zorgprofessional. Een strategische agenda, moet ervoor zorgen dat de zorg in de totale keten uiteindelijk
waardegedreven werkt. De agenda bestaat uit zes onderdelen:

 1. Organisatie in Integrated Practice Units (IPU’s)
 2. Meten van de uitkomsten en kosten voor iedere patiënt
 3. Overstappen op gebundelde betalingen voor zorg
 4. Geïntegreerde zorg verspreid over meerdere locaties
 5. Zorg voor geografische spreiding
 6. Creëer een passend IT-platform

Value Based Health Care is een waardegedreven zorgconcept dat streeft naar de beste zorg per uitgegeven euro. Het gaat uit van een ziekte-specifieke aanpak die zich richt op concurrentie op basis van waarde. De kracht van waarde van zorg is alleen dat het een samengesteld concept is, dat juist over organisaties heen zou moeten kijken. Het merendeel van de initiatieven die ontstaan, vindt nu plaats binnen de cure. Het toepassen van VBHC in de care is nog beperkt.

Gedecentraliseerd

Care is de zorg aan (langdurig) zorg- en hulpbehoevenden met als doel zoveel mogelijk
beperken van nadelen van ziekten, stoornissen en beperkingen. De meeste zorgkosten worden gemaakt door kwetsbare groepen mensen, die zowel binnen de cure, maar zeker ook binnen de care zorg afnemen. Bestuurders en managers zullen keuzes moeten maken die leiden tot verhoging van waarde van de geleverde zorg aan een cliënt. Om de stijgende kosten in de care een halt toe te roepen is de zorg recent gedecentraliseerd. Gemeenten hebben  een steeds grotere rol in financiering en verantwoordelijkheid terwijl het beschikbare budget voor zorgtaken slinkt. Hierdoor ontstaat de ambitie om te sturen op resultaten en zoekt men naar hoe om te gaan met de spanning tussen kwaliteit, resultaat en kosten.

Value Based Health Care biedt aanknopingspunten om tot waardeverhoging in de care te leiden. Voorwaarde hiervoor is dat er segmentatie moet plaatsvinden in populatiegroepen in plaats van rond een medische conditie. Op basis van segmentatie kunnen integrated practice units (IPU’s) georganiseerd worden over de keten heen. Deze nemen verantwoordelijkheid voor de gehele zorgcyclus. Op haar beurt zou dat leiden tot verhoging van de kwaliteit. Uitkomsten in de care zijn subjectief van aard en daardoor moeilijker te meten en te vergelijken met andere organisaties, wat juist van belang is om tot waardeverhoging te komen. Mede door de decentralisatie van AWBZ naar de WMO is er een toename van fragmentatie. Deze staat het volledig integreren van zorg in de weg. Een ontschotting in financieringsstromen is noodzakelijk en een verandering van betaling per verrichting naar gebundelde betaling leidt tot waardeverhoging. Het vergroten van geografisch bereik van excellente aanbieders kan aansluiten bij de decentralisatie van zorg naar wijkteams mits de generalistische wijkteams verbinding maken met IPU’s. Het succes van waardeverhogende elektronische informatie-uitwisseling kan bereikt worden middels samenwerking en vertrouwen tussen de verschillende partijen. 

VBHC biedt aanknopingspunten om tot waardeverhoging te leiden maar moet wel aangepast worden aan de care:

 • Segmentatie in populatiegroepen i.p.v. naar medische conditie
 • IPU’s over de volledige keten van zorg organiseren
 • Generalistische teams aan laten sluiten bij IPU’s
 • Financiering aanpassen: van “fee for service” naar gebundelde betaling
 • IT platform bouwen vanuit samenwerking en vertrouwen

Bovendien aandacht hebben voor:

 • Subjectieve uitkomstmaten vs. benchmark
 • Fragmentatie staat integratie in de weg
 • ICHOM uitkomstwaarden doorontwikkelen naar individuele uitkomstwaarden;
 • Onderzoek decentralisatie care versus waardeverhoging door volumevergroting;
 • Onderzoek wat cliënten bereid zijn te betalen voor QoL en dus differentiatie;
 • VBHC is een eerste stap, maar er is meer nodig

 

Dit artikel is een bijdrage van Paul Jaegers, Manon Goertz en Jolien Koopman, deelnemers aan de Executive Master of Health Administration.

Executive Master of Health Administration

De TIAS Executive Master of Health Administration behandelt actuele thema's in de zorg en voorziet deelnemers van de juiste kennis en vaardigheden om hier strategisch op in te spelen. Met twaalf maanden college ontwikkelt u zich tot modern zorgmanager en strateeg.

LEER MEER OVER DEZE OPLEIDING

Kennisgebieden

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.