Prof.dr. Ton Wentink

Prof.dr. Ton Wentink

Professor Emeritus
Expertisegebieden: Management & Organisation (Quality Management)

Biografie

Prof.dr.Ton Wentink was bijzonder hoogleraar aan Tilburg University. Hij was verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en werkzaam aan TIAS School for Business and Society. Hij was o.m. Academic Director van het Executive Masterprogramma 'Manage­ment & Organisatie' (MMO) en docent aan de Masterprogramma's Health Care (MHA), van Marketing (MM) en van Management of Education (MME). Daarnaast was hij docent kwaliteitsmanagement in diverse bedrijfsopleidin­gen en seminars over kwali­teits­manage­ment, onder meer bij het Management Studie Centrum. Hij is be­trokken geweest als advi­seur bij acti­vi­tei­ten van begelei­ding op het gebied van kwaliteits­management en business performance management en was betrokken bij certificaties.

Er zijn meerdere publicaties van zijn hand verschenen op het gebied van kwaliteits- en productiviteitsmanagement, bedrijfsvoering en organisatie-ontwikke­ling. Onder zijn redactie is in 2008 het boek Business Performance Management verschenen bij Boom Onderwijs en in 2011 Perspectieven op Management.

In de jaren 1980 en 1990 heeft hij – tezamen met collega’s van de Faculteit Sociale Wetenschappen van Tilburg University – veel onderzoek gedaan op het gebied van productiviteit van informatisering en informatiearbeid. Hij was voorzitter van het bestuur van de stichting CPI, Centrum Productiviteit Informatiearbeid dat dit onderzoek uitvoerde.

Prof. Wentink was o.m. lid van jury voor de kwaliteitsprijs van de Stichting Kwaliteit Brabant. Hij was bestuurslid van het Katho­liek Instituut voor Massamedia, een onderzoeksinstituut op het ter­rein van massacommunicatie dat o.m. onderzoek verricht naar kwali­teit van de journalistiek (boek 'Krant & Kwaliteit, 1996, Bohn Stafleu van Loghum, Deventer). Hij vervulde enkele bestuurslidmaatschappen in maatschappelijke organisaties en doceert in bedrijven en instellingen op het terrein van kwaliteitsmanagement, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

Publicaties

  • Wentink, A.A.L.G. (Ed.). (2011). Perspectieven op Management. Den Haag, Nederland: Boom Onderwijs.
  • Wentink, A.A.L.G. (Ed.). (2008). Business Performance Management. Den Haag, Nederland: Boom Onderwijs.
  • Wentink, A.A.L.G. (2005). Kwaliteitsmanagement, Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling. Utrecht, Nederland: Lemma.
  • Wentink, A.A.L.G. (1999). Kwaliteitsmanagement en Organisatieontwikkeling. Utrecht, Nederland: Lemma.
  • Wentink, A.A.L.G. (1994). Leiderschap in Kwaliteitsmanagement. Brussel, België: VUB Press.