Prof.mr. Louis Houwen

Prof.mr. Louis Houwen

Endowed Professor
Expertisegebieden: Business & Society (Corporate Governance, Corporate Social Responsibility), Context (Law), Family Business (Social Entrepreneurship), Finance (Corporate Governance), Health & Education (Education Management, Health Care Management)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=4svbbHMYNGs

Vanaf 2009 is Louis Houwen verbonden aan TIAS, waar hij in 2011 als bijzonder hoogleraar privaat-publiek ondernemingsrecht is benoemd. Louis Houwen doet research en publiceert regelmatig wetenschappelijke alsmede praktijkgeoriënteerde artikelen over de inrichting van het bestuur en toezicht van semipublieke ondernemingen, nieuwe ondernemings- en samenwerkingsvormen, de opzet, inrichting en governance van (sectoroverstijgende) netwerkorganisaties in de zorg, welzijn en onderwijs alsmede over juridische structuren in het semipublieke domein respectievelijk governance- en aansprakelijkheidsvraagstukken waarmee semipublieke ondernemingen en organisaties in de non-profitsector worden geconfronteerd. Op dit terrein verzorgt hij tevens lezingen op congressen en symposia en treedt hij regelmatig op als docent tijdens leergangen en masterclasses voor bestuurders en toezichthouders en verzorgt hij colleges voor studenten in de masterfase van hun opleiding.

Louis Houwen heeft in 1986 aan de Radboud Universiteit Nijmegen zijn doctoraal Nederlands Recht behaald (cum laude). Aansluitend was hij als wetenschappelijk onderzoeker en docent verbonden aan het Van der Heijden Instituut, studiecentrum voor rechtspersonen- en vennootschapsrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Gedurende deze periode heeft hij naast onderwijs nationaal en rechtsvergelijkend onderzoek verricht op het terrein van het ondernemings- en medezeggenschapsrecht. In 1993 is hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op het onderwerp “Aansprakelijkheid in concernverhoudingen”, een rechtsvergelijkende studie naar de positie van crediteuren van concernafhankelijke vennootschappen in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland.

Sinds 1993 is Louis Houwen werkzaam als advocaat en vanaf 1999 tevens als vennoot bij Dirkzwager. Aanvankelijk in de sectie ondernemingsrecht met voornamelijk een advies- en procespraktijk op vennootschapsrechtelijk gebied voor ondernemingen in het bedrijfsleven. Vanaf medio jaren negentig is het zwaartepunt van zijn praktijk en wetenschappelijke belangstelling vrijwel volledig verschoven naar het (semi)publieke domein: overheidsinstanties, zorginstellingen, woningcorporaties, welzijns- en onderwijsinstellingen, jeugdzorg en kinderopvang alsmede culturele instellingen. Sedertdien maakt hij ook deel uit van de vakgroep semipubliek ondernemingsrecht van Dirkzwager waar hij thans leiding aan geeft. Hij heeft zich in het afgelopen decennium gespecialiseerd in bestuurlijke en governancevraagstukken van organisaties en ondernemingen in de zorgsector, het onderwijs, de sociale volkshuisvesting en de culturele sector. Zijn praktijk richt zich vooral op governance- en aansprakelijkheidsvraagstukken, het ontwikkelen van private initiatieven en samenwerkingsverbanden en netwerkorganisaties alsmede het opzetten respectievelijk de bestuurlijke inrichting van concern- en ondernemingsstructuren voor zorg-, welzijns-, en onderwijsinstellingen en woningcorporaties. In deze hoedanigheid maakt hij tevens deel uit van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht die namens de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie advies uitbrengt over nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht aan de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiën en aan het parlement.

Louis Houwen fungeert op het gebied van governancevraagstukken en de bestuurlijke inrichting van maatschappelijke ondernemingen als vaste juridisch adviseur van de Nederlandse Brancheorganisaties in de zorg (BoZ: Brancheorganisaties Zorg) en de beroepsverenigingen van toezichthouders, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en voor bestuurders, de NVZD, Vereniging voor Bestuurders in de Zorg. Hij is in dat verband als auteur en adviseur betrokken bij het opstellen van de de Zorgbrede Governancecode 2006 en 2010, de herziene Governancecode Zorg 2017 en 2022 alsmede de oprichting en implementatie van de Governancecommissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Louis Houwen is voorzitter van de Nederlandse Commissie Governance Code Cultuur die in 2019 een volledig herziene Governance Code Cultuur heeft ontwikkeld.

Publicaties

 • Houwen, L.G.H.J., Perquin-Deelen, C.F., & Andes, R.M. (Reds.) (2023). Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht (Serie Van der Heijden Instituut nr. 183). Wolters Kluwer.
 • Houwen, L.G.H.J. (2023). Groeps- en samenwerkingsverbanden. In: L.G.H.J. Houwen, C.F. Perquin-Deelen, & R.M. Andes (Reds.), Handboek Semipubliek Ondernemings­recht (pp. 229-252). Wolters Kluwer.
 • Houwen, L.G.H.J. (2023). Belangenverstrengeling. In: L.G.H.J. Houwen, C.F. Perquin-Deelen, & R.M. Andes (Reds.), Handboek Semipubliek Ondernemings­recht (pp. 429-458). Wolters Kluwer.
 • Houwen, L.G.H.J., & Perquin-Deelen, C.F. (2023). Enquêterecht binnen het semipublieke domein. In: L.G.H.J. Houwen, C.F. Perquin-Deelen, & R.M. Andes (Reds.), Handboek Semipubliek Ondernemings­recht (pp. 481-506). Wolters Kluwer.
 • Houwen, L.G.H.J., & Minkman, M.M.N. (2023). Governance in de zorg. In: P. van der Voort, N. van der Meer, & M. Minkman (Reds.), Zorg voor transitie: Naar passend leiden, organiseren en waarderen in de gezondheidszorg (pp. 355-368). Boom.
 • Minkman, M., Janssen, R., van Dijk, G., Rink, F., Tonkens, E., Houwen, L., Kokx, B., van Montfort, C., Kenis, P., Lindemann, B., Keijser, W., Schruijer, S., Grobbe, F., & van der Steen, M. (2023). Toezien op samenwerken: Naar een verantwoord samenspel. Mediawerf.
 • Houwen, L.G.H.J., & Perquin-Deelen, C.F. (2022). Toegang tot de enquêteprocedure in de semipublieke sector. In: C.D.J. Bulten, M.P. Nieuwe Weme, G.P. Oosterhoff, & P.H.M. Broere (Reds.), Handboek Enquêterecht (Serie Van der Heijden Instituut nr. 175) (pp. 337-375). Wolters Kluwer.
 • Houwen, L.G.H.J., & Perquin-Deelen, C.F. (2022). Enquêterecht en (private) zorgondernemingen. In: C.D.J. Bulten, M.P. Nieuwe Weme, G.P. Oosterhoff, & P.H.M. Broere (Reds.), Handboek Enquêterecht (Serie Van der Heijden Instituut nr. 175) (pp. 1423-1438). Wolters Kluwer.
 • Woestenberg, I., van Vliet, A., Zeilmaker, H., Houwen, L., Hagelaars, J., van Dal, A., Kokx, B., & de Blaay, N. (2021). Regie in de regio: De gids voor regionale samenwerking. Dirkzwager & KokxDeVoogd.
 • Houwen, L.G.H.J. (2020). Normen en (morele) waarden van de Governancecode Zorg 2017. Ondernemingsrecht, 3, 12-22.
 • van Malssen, T., & Houwen, L.G.H.J. (2019). ADR in zorggeschillen. In: C.J.M. Klaassen, G.J. Meijer, & C.L. Schleijpen (Reds.), Going Dutch: ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI (pp. 87-130). Wolters Kluwer.
 • Houwen, L.G.H.J. (2019). Handhaving van governancecodes: De vrijblijvendheid voorbij? Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur, 2, 44-52.
 • Houwen, L.G.H.J. (2018). De organisatie van het ziekenhuis: Integratieproces of Echternach-processie? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 42(4), 273-301. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742018042004002
 • Berden, H.J.J.M., Houwen, L.G.H.J., & Stevens, S. (Reds.) (2015). Financiering van zorginstellingen: Met speciale aandacht voor de medisch-specialistische zorg. Vakmedianet.
 • Houwen, L.G.H.J. (2015). Rechtsvorm en governance van privaat gefinancierde zorgondernemingen. In: H.J.J.M. Berden, L.G.H.J. Houwen, & S. Stevens (Reds.), Financiering van zorginstellingen: Met speciale aandacht voor de medisch-specialistische zorg (pp. 163-185). Vakmedianet.
Opleidingen