Prof.mr. Louis Houwen

Prof.mr. Louis Houwen

Distinguished Professor
Expertisegebieden: Business & Society (Corporate Governance, Corporate Social Responsibility), Context (Law), Family Business (Social Entrepreneurship), Finance (Corporate Governance), Health & Education (Education Management, Health Care Management)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=4svbbHMYNGs
Louis Houwen heeft in 1986 aan de Radboud Universiteit Nijmegen zijn doctoraal Nederlands Recht behaald (cum laude). Aansluitend was hij als wetenschappelijk onderzoeker en docent verbonden aan het Van der Heijden Instituut, studiecentrum voor rechtspersonen- en vennootschapsrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Gedurende deze periode heeft hij naast onderwijs nationaal en rechtsvergelijkend onderzoek verricht op het terrein van het ondernemings- en medezeggenschapsrecht. In 1993 is hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op het onderwerp “Aansprakelijkheid in concernverhoudingen”, een rechtsvergelijkende studie naar de positie van crediteuren van concernafhankelijke vennootschappen in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland.

Sinds 1993 is Louis Houwen werkzaam als advocaat en vanaf 1999 tevens als vennoot bij Dirkzwager, Advocaten & Notarissen. Aanvankelijk in de sectie ondernemingsrecht met voornamelijk een advies- en procespraktijk op vennootschapsrechtelijk gebied voor ondernemingen in het bedrijfsleven. Vanaf medio jaren negentig is het zwaartepunt van zijn praktijk en wetenschappelijke belangstelling vrijwel volledig verschoven naar het (semi)publieke domein: overheidsinstanties, zorginstellingen, woningcorporaties, welzijns- en onderwijsinstellingen, jeugdzorg en kinderopvang. Sedertdien maakt hij ook deel uit van de sectie gezondheidsrecht van Dirkzwager waar hij thans mede leiding aan geeft. Hij heeft zich in het afgelopen decennium gespecialiseerd in bestuurlijke en governancevraagstukken van organisaties en ondernemingen in de non-profitsector. Zijn praktijk richt zich vooral op governance- en aansprakelijkheidsvraagstukken, het ontwikkelen van private initiatieven en samenwerkingsverbanden en het opzetten respectievelijk de bestuurlijke inrichting van concern- en ondernemingsstructuren voor zorg-, welzijns-, en onderwijsinstellingen en woningcorporaties. In deze hoedanigheid maakt hij tevens deel uit van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht die namens de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie advies uitbrengt over nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht aan de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiën en aan het parlement.

Louis Houwen fungeert op het gebied van governance- en aansprakelijkheidsvraagstukken en de bestuurlijke inrichting van maatschappelijke ondernemingen als vaste juridisch adviseur van de Nederlandse Brancheorganisaties in de zorg: (NVZ vereniging van ziekenhuizen, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, ActiZ, GGZ Nederland en de koepelorganisatie BoZ: Brancheorganisaties Zorg). Hij is in dat verband als auteur en adviseur betrokken bij het opstellen van de NVZ-Governancecode (2004), de Zorgbrede Governancecode (2006) en de vorming en implementatie van de Governancecommissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Mede op zijn voorstel is op 1 januari 2010 de herziene Zorgbrede Governance 2010 ingevoerd als een volwaardig alternatief voor het veelbekritiseerde wetsvoorstel Maatschappelijke Onderneming.

Vanaf 2009 is Louis Houwen verbonden aan TIAS, waar hij in 2011 als bijzonder hoogleraar privaat-publiek ondernemingsrecht is benoemd. Louis Houwen doet research en publiceert hij regelmatig wetenschappelijke alsmede praktijkgeoriënteerde artikelen over de inrichting van het bestuur en toezicht van maatschappelijke ondernemingen, nieuwe ondernemingsvormen en juridische structuren in de semipublieke sector respectievelijk governance- en aansprakelijkheidsvraagstukken waarmee privaatrechtelijke organisaties in de non profitsector worden geconfronteerd. Op dit terrein verzorgt hij tevens lezingen op congressen en symposia en treedt hij regelmatig op als docent tijdens leergangen en masterclasses voor bestuurders en toezichthouders en verzorgt hij colleges voor studenten in de masterfase van hun opleiding.

Publicaties

  • Arends, L., Bergkamp, P., & Houwen, L. (2010). Van democratisering naar professionalisering en commercialisering van het bestuur van zorginstellingen: Governance en ondernemerschap in de zorg. Nederland, Deventer: Kluwer.
  • Houwen, L. (2007). Verdiend vertrouwen wordt duur betaald. Dirkzwager Advocaten & Notarissen.
  • Houwen, L. (2007). Health Care Governance. Ondernemingsrecht, 12, 391-398.
  • Houwen, L. (2006). Zorgbrede Governancecode: van enquête naar aansprakelijkheid. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 386-400.
  • Houwen, L. (2005). Toezicht op zorgondernemingen. Nederlandse Juristenblad, 1288-1233.