Accounting, finance & control

Winstverdeling in Medisch Specialistische Bedrijven

27 februari 2019 | 2 min lezen

Winstverdeling onder medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen is sinds 2015 een actueel onderwerp. Het was aanleiding voor TIAS-alumnus Michael van Dusseldorp en TIAS-prof. Michael Corbey om onderzoek te doen en een open acces artikel te publiceren. Een interview met de beide Michaels.

Wat is veranderd sinds 2015? 

De medisch specialistische zorg in Nederland kent sinds 1 januari 2015 een nieuwe bekostigingsvorm. Vanaf dat moment declareren zorgaanbieders in deze sector integrale tarieven. Dit betekent dat in het tarief voor de behandeling in een ziekenhuis zowel de vergoeding voor het ziekenhuis als voor de medisch specialist is opgenomen. Deze verandering van het bekostigingsmodel en de verandering van de fiscale status hebben ertoe geleid dat de medisch specialisten zich anders hebben georganiseerd. Bij deze verandering is vaak gekozen voor het zogenoemde Medisch Specialistische Bedrijf, kortweg MSB. Er zijn nu zo’n 70 MSB’s opgericht in Nederland, sommige ervan hebben tientallen miljoenen euro’s omzet. 

Wat is dan het probleem in zo’n MSB als het gaat om winstverdeling?
De MSB’s hebben dienstverleningsovereenkomsten gesloten met het ziekenhuis voor de levering van de medisch specialistische zorg door de medisch specialisten in het MSB. In de nieuw gevormde MSB’s verdienen de medisch specialisten hun inkomen. Dit brengt daarmee direct het vraagstuk van de winstverdeling in deze nieuwe, grote samenwerkingsverbanden aan de orde. Opgelet: dat is complex want er zitten allerlei verschillende specialismen (vakgroepen) in één en dezelfde MSB. 

Dat is inderdaad een lastig onderwerp. 
Precies. Er is daarom een model ontwikkeld, het zogenaamde LOGEX prestatiemodel. Dit model wil een raamwerk bieden waarbinnen de opbrengsten van het MSB op een transparante en evenwichtige wijze kunnen worden verdeeld. Het model is gebaseerd op benchmarking. Je zou het eigenlijk ook wel als een Big Data toepassing kunnen zien. Adviesbureau LOGEX treedt hierbij op als onafhankelijke derde partij tussen het MSB-bestuur en de vakgroepen. 

Wat hebben jullie onderzocht?
Het LOGEX prestatiemodel is het dominante verdeelmodel en wordt nu enkele jaren toegepast. Er is onderzocht hoe het wordt gewaardeerd binnen MSB’s en welke verbeteringen doorgevoerd zouden kunnen worden. Denk aan mogelijke knelpunten, voordelen, nadelen. Tot slot is gevraagd naar een algemeen oordeel. We hebben ons hierbij overigens beperkt tot de MSB’s van topklinische (STZ) ziekenhuizen, zie het artikel voor de verdere onderzoeksopzet. 

We zijn toch wel benieuwd naar dat eindoordeel. Wat kunnen jullie melden?
Als opvallendste constatering komt uit het onderzoek naar voren dat het Prestatiemodel, ondanks knelpunten op diverse onderdelen en het feit dat er nogal wat lokale aanpassingen worden gemaakt, door 100% van de respondenten wordt beoordeeld als een rechtvaardig verdeelsysteem waarvan de uitkomsten (al dan niet met aanpassingen) worden aanvaard. Hiermee lijkt er een brede basis te bestaan voor het gebruik van het LOGEX Prestatiemodel als systeem om de winstverdeling binnen een MSB op te baseren.

Michael van Dusseldorp en Michael Corbey: Eerlijk zullen we alles delen…’ – Een evaluatie van het LOGEX Prestatiemodel bij Medisch Specialistische bedrijven in STZ-ziekenhuizen in Nederland, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 92(9/10) (2018):243-254 DOI 10.5117/mab.92.28604

Lees hier het artikel dat gepubliceerd is in Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie:

Eerlijk zullen wij alles delen...

 

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.