Vastgoed

Invloed kerntakendiscussie op woningcorporaties

11 december 2014 | 1 min lezen

Met welke nieuwe strategische opgaven hebben woningcorporaties te maken in een veranderend lokaal en regionaal krachtenveld? Een onderzoeksteam onder leiding van Prof. dr. Cor van Montfort sprak hierover met directeur-bestuurders en managers strategie van woningcorporaties.

In november 2014 ontvingen 335 woningcorporaties die lid zijn van Aedes een vragenlijst. De centrale vraag was met welke nieuwe strategische opgaven zij te maken hebben, in een veranderend lokaal en regionaal krachtenveld. Van de ruim honderd respondenten gaf 64 procent aan dat ontwikkelingen vanuit beleid en wetgeving voor hun organisatie de zwaarstwegende gevolgen hebben.

De belangrijkste ontwikkelingen die volgens hen van invloed zijn op strategievorming in de komende vijf jaren, zijn de kerntakendiscussie (58%), de verhuurdersheffing (56%), huurverhogingen (50%) en het scheiden van commercieel en maatschappelijk vastgoed (39%). Deze ontwikkelingen leveren spanningen op met een ander belangrijk vraagstuk, namelijk dat van de betaalbaarheid van woningen.

In een vervolgonderzoek gaat het onderzoeksteam dieper in op deze betaalbaarheidsdiscussie. Ook onderzoekt het of er verschillen zijn tussen grotere en kleinere corporaties en tussen corporaties in landelijk en stedelijk gebied.

Zelf aan zet, maar hoe precies?

Wat betekenen deze ontwikkelingen nu voor de strategische keuzes van woningcorporaties? En is de huidige organisatie van de corporaties voldoende in staat om deze strategische uitdagingen in de komende jaren aan te kunnen? Volgens de deelnemers van de bijeenkomst zijn corporaties in eerste instantie zelf aan zet. Maar het is nog lastig hier concreet invulling aan te geven.

Samenwerking met de gemeente en met andere corporaties zal de komende jaren nog belangrijker worden. De deelnemers gaven aan dat het belangrijk is om vanuit mogelijkheden te denken en toe te werken naar gezamenlijke maatschappelijke prestaties.

In de komende periode richt het onderzoeksproject zich verder op de strategische uitdagingen voor de corporatiesector en probeert het concrete handelingsopties te achterhalen.

De Ronde Tafel Bijeenkomst voor directeur-bestuurders en managers strategie van woningcorporaties op 1 december 2014 maakte deel uit van een meerjarig onderzoeksproject in samenwerking met Aedes over de toekomst van woningcorporaties. Het onderzoeksteam bestaat uit Prof. dr. Cor van Montfort, Dr. Martin Schulz en Eva Buwalda-Groeneweg MA, allen verbonden aan TIAS. Tijdens de bijeenkomst presenteerde het onderzoeksteam de eerste bevindingen uit het onderzoek. Samen met de deelnemers van de bijeenkomst werd op zoek gegaan naar verdieping en uitwisseling van ervaringen.

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.