Disclaimer

De website www.tias.edu (Website) en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door Tias Business School B.V. gevestigd aan Warandelaan 2 Gebouw T (Tias).

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden (Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op je bezoek aan en je gebruik van deze Website, als ook op de via of op deze Website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Indien je je aanmeldt voor een opleiding van TIAS, gelden deze Gebruiksvoorwaarden in aanvulling op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door TIAS aangeboden opleidingen.

Door je bezoek en gebruik van deze Website ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. TIAS wijst je erop dat deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. TIAS adviseert je om geregeld te controleren of de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 7 februari 2020.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. TIAS zorgt er in alle redelijkheid voor dat de Informatie op deze Website en de inhoud juist en actueel zijn, maar garandeert niet dat de Website en/of de Informatie vrij zijn van fouten, gebreken, malware en virussen of dat de Website en/of Informatie actueel, compleet of accuraat zijn.

TIAS is tevens niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze Website en/of de Informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van de aanwezigheid van fouten, gebreken, malware en virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Website en/of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van TIAS.

TIAS is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden, of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites

Deze Website bevat links naar externe internetpagina's. TIAS is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze Website. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacybeleid

TIAS verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de bezoekers van de Website volgens het Privacybeleid.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij TIAS.

Bezoekers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TIAS.

Ongevraagd toegestuurde ideeën

In geval je ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (Materialen) op deze Website plaatst of deze toestuurt aan TIAS via e-mail of anderszins, zal TIAS gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. TIAS zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.
Je vrijwaart TIAS hierbijterzake van alle schade en kosten die TIAS lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden in verband met het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen die inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde.

Gedeeltelijke nietigheid

Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter te Breda van rechtbank Zeeland-West-Brabant.