Lopende onderzoeksprojecten GovernanceLAB

Female board index

De Nederlandse Female Board Index© is een jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. De publicatie is het resultaat van onderzoek van Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers (TIAS School for Business and Society).

Lees hier de laatste resultaten van de Female Board Index

 

Nationaal Commissarissen Onderzoek

Het Nationaal Commissarissen Onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd. In de afgelopen jaren heeft het onderzoek tot meerdere publicaties geleid en heeft het bijgedragen aan het debat rondom bestuur en toezicht in verschillende sectoren. Een paar honderd commissarissen en toezichthouders in deze sectoren, waaronder beursvennootschappen, familiebedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties et cetera, doen jaarlijks mee en vergroten daarmee onze kennis van het gevoerde toezicht.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers (TIAS) en Prof. Dr. Auke de Bos RA (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Lees hier de laatste resultaten van het Nationaal Commissarissen Onderzoek

Samenwerking en innovatie in het MKB

Vergeleken met grote organisaties hebben ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) minder mogelijkheden voor het komen tot innovaties. Het aangaan van samenwerkingsverbanden kan hen daarbij helpen. Hoe die samenwerkingsverbanden er precies uitzien en onder welke omstandigheden zij tot innovaties leidt, is het kernthema van het kenniscentrum ICOON (Innoveren, COöpereren en ONdernemen). Binnen het kenniscentrum wordt dit thema bestudeerd aan de hand van verschillende deelonderzoeken, waaronder twee promotieonderzoeken en drie deelonderzoeken naar innovaties in de zorg, personeelsbeleid en diensten. Het onderzoek bij ICOON vindt plaats onder leiding van Prof. Dr. Ferry Koster (TIAS/Erasmus Universiteit Rotterdam) die de leerstoel Innovatieve Samenwerking bij Van Spaendonck bekleedt. De promotieonderzoeken worden uitgevoerd door Drs. Ivan Pouwels en Drs. Denise van Bemmel.

Van Spaendonck introduceerde ook de MKB Banenmonitor. Deze monitor, gebaseerd op een grote hoeveelheid salarisdata, geeft een uniek inzicht in de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het MKB. Ferry Koster is nauw betrokken bij de analyse van de gegevens van de monitor. Op de website van Van Spaendonck MKB Banenmonitor  wordt ieder kwartaal een update geplaatst en daarnaast kunnen overzichten per regio en per branche worden verkregen.

Analyse beleidsdiscussie en –ontwikkeling Passend onderwijs

Onder leiding van Prof. Dr. Sietske Waslander wordt bij TIAS een beleidsanalyse uitgevoerd als onderdeel van de Evaluatie Passend onderwijs. 
De afgelopen jaren is het beleid rond Passend onderwijs herhaaldelijk en op belangrijke onderdelen gewijzigd. Met de inwerkingtreding van de Wet Passend onderwijs in augustus 2014, staat de beleidsdiscussie en -ontwikkeling natuurlijk niet stil. Bovendien is het realiseren van de doelen van Passend onderwijs mede afhankelijk van het gevoerde beleid in aanpalende dossiers, zoals het kwaliteitsbeleid en decentralisaties in het sociale domein. Het onderzoek volgt de beleidsdiscussie en –ontwikkeling systematisch, zowel in de politiek als in de pers. 

Het onderzoek vindt plaats van september 2015 t/m mei 2017 – met een mogelijk vervolg tot 2020 - en wordt gefinancierd door de NRO. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u de website raadplegen: www.evaluatiepassendonderwijs.nl

Promotieonderzoek: Werving en selectie van leidinggevenden/bestuurders

Binnen de Vanderkruijs leerstoel 'Leiderschap in maatschappelijke ondernemingen' wordt bij in het GovernanceLAB promotieonderzoek uitgevoerd over de werving en selectie van leidinggevenden/ bestuurders binnen deze organisaties. Het promotieonderzoek wordt uitgevoerd door Drs. Morris Oosterling (TIAS). Zijn promotoren zijn Prof. Dr. Theo Camps (TIAS), Vanderkruijsleerstoelhouder en Prof. Dr. Marc Vermeulen.

In drie deelonderzoeken behandelt Morris Oosterling achtereenvolgens de veranderende eisen aan de leiding van maatschappelijke ondernemingen, de bepalende factoren in het proces van werving en selectie en de vraag op hoe verschillende gremia in deze organisaties bepaalde karakteristieken van bestuurders beoordelen. Naast dit promotieonderzoek is Morris Oosterling actief als toezichthouder, betrokken bij denktank Onderwijslab en zelfstandig onderzoeker in het onderwijs.

Promotieonderzoek: Persoonlijke eigenschappen van CEO’s en prestaties van banken

Zijn persoonlijke karakteristieken van een CEO (bijv. narcisme, afkomst, opleiding) en governance factoren (bijv. prestatiebeloning van de CEO en eigenschappen van de Raad van Commissarissen) van invloed op de prestaties van een onderneming? Deze vraag wordt in het promotieonderzoek van Joris van Toor MSc geanalyseerd voor de bancaire sector in de VS en Europa. Voor de VS analyseert hij dergelijke verschillen tussen banken die tijdens de financiële crisis wel steun nodig hadden of failliet gingen versus banken die op eigen de kracht de crisis zijn doorgekomen.

Ook onderzoekt hij voor de VS en Europa of de prestaties van banken vóór de financiële crisis van invloed zijn op de aandelenrendementen tijdens en na de crisis. Ten slotte bekijkt hij voor een grote Europese bank wat de invloed is van de eigenschappen van de lokale CEO en de kwaliteit van de lokale Raad van Commissarissen op de prestaties van de bank. Joris van Toor voert zijn onderzoek uit onder begeleiding van zijn promotor Prof. Dr. Kees Cools

Reflectie op governance- en organisatiemodel Rabobank

Het GovernanceLAB van TIAS is een meerjarige samenwerkingsproject aangegaan met de Rabobank. Het eerste deel van dit project betreft een reflectie op het huidige governance- en organisatiemodel van de Rabobank. In de komende jaren is het GovernanceLAB betrokken bij het monitoren van een nieuw implementatiemodel voor de governancestructuur van de Rabobank. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Prof. Dr. Mijntje Luckerath (projectleider) en Prof. Dr. Erik van de Loo

Kennisgroep Excellent Onderwijs

Binnen de Kennisgroep Excellent Onderwijs werken scholen in clusters samen aan het bevorderen van een lerende en onderzoekende houding bij bestuurders, docenten, staf en schoolleiders om via professioneel handelen en denken tot duurzame verbetering en vernieuwing van onderwijs te komen. Dit gebeurt door co-creatie binnen wetenschappelijke praktijkgerichte onderzoeksprojecten en door middel van kennisoverdracht en disseminatie. Parallel aan deze activiteiten op schoolniveau zijn er meerdere leergemeenschappen gevormd. Er is een leergemeenschap van schoolbestuurders, onder leiding van Prof. Dr. Edith Hooge en met medewerking van Dr. Margriet van der Sluis. Margriet van der Sluis is ook betrokken bij de leergemeenschap van schoolleiders, onder leiding van Dr. Danielle Verschuren.