Finance

Optimisme onder CFO's valt terug tot niveau 2010

30 juni 2011

De wankele vooruitzichten voor de Amerikaanse economie en niet aflatende hevigheid van de schuldencrisis in Europa hebben het afgelopen kwartaal de positieve stemming doen bekoelen. Daarnaast acht twee derde van de Europese CFO's herstructurering van de Griekse staatsschuld onontkoombaar. Het optimisme onder Europese CFO's over het wel en wee van de eigen onderneming blijft stabiel, zoals blijkt uit het stijgende investeringsniveau en toename in het aantal vaste dienstverbanden. Dit zijn de bevindingen van de meest recente enquête onder CFO's uitgevoerd door Tilburg University en Duke University.

Wereldwijd is het optimisme over de economie teruggevallen naar hetzelfde niveau als een jaar geleden. Hoewel in het vorige kwartaal nog 56% van de Amerikaanse CFO's optimistisch was over de Amerikaanse economie, zien wij in de laatste survey dat dit cijfer is gekelderd tot onder de 27%. De Amerikaanse economie laat nog altijd niet de tekenen van verbetering zien die al twee kwartalen lang worden verwacht. Ook in Azië is het aantal optimisten aanzienlijk afgenomen tot in totaal 57%. In Europa geeft slechts 28% van de financieel directeuren aan nog altijd optimistisch te zijn over de economie. De hoge olieprijzen blijven in Europa een probleem (ruim 70% van de CFO's zegt negatief te zijn geraakt door de hogere olieprijzen), terwijl de schuldencrisis bij de meeste ondernemingen nog altijd voelbaar is. Dit maakt de CFO's in Europa het meest bezorgd over de wereldwijde financiële stabiliteit, kredietmarkten en rentevoeten.

Herstructurering van Griekse staatsschuld onontkoombaar

Hoewel Europese beleidsvormers en ministers zich maximaal inspannen om te voorkomen dat Griekenland niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, of deze indruk wekt, geeft ruim 60% van de Europese CFO's aan dat herstructurering van de Griekse staatsschuld absoluut een realistisch scenario is. Dezelfde vraag maar dan over Portugal en Ierland levert percentages van respectievelijk 44% en 37% op.

Bijna 75% van de financieel directeuren denkt dat Griekenland meer tijd moet krijgen om diens schulden af te betalen, mogelijk in combinatie met een renteverlaging. Maar zelfs met dergelijke maatregelen is twee derde van de CFO's ervan overtuigd dat een verreikende vorm van herstructurering onvermijdbaar is. Meer dan de helft kiest voor een afslag, waarbij particuliere schuldeisers (voornamelijk banken, pensioenfondsen en verzekeraars) een deel van de last zullen dragen en crediteuren minder terugkrijgen dan zij oorspronkelijk hadden geleend. Ongeveer 40% van de geënquêteerde CFO's ziet de financiële positie van Spanje in Griekenland als een groot risico. Zij verwachten dat Spanje gered zal moeten worden als Griekenland niet meer aan diens financiële verplichtingen kan voldoen.

30% kans op nieuwe recessie

De schuldencrisis heeft ertoe geleid dat Spanje, Griekenland, Ierland en Portugal strenge bezuinigingsmaatregelen opgelegd hebben gekregen die de economische groei naar verwachting flink zullen remmen. Als gevolg hiervan denken de CFO's dat er een kans van ten minste 30% bestaat dat Europa in de komende twee jaar opnieuw in een recessie geraakt. De waarschijnlijkheid van een economische depressie in een van de Europese lidstaten wordt zelfs geschat op 48%.

Opmars van investeringen en werkgelegenheid

Rond de 40% van Europa’s CFO's is optimistisch over de vooruitzichten voor de eigen onderneming. Dit betekent dat het niveau van optimisme in het tweede kwartaal van 2011 stabiel is gebleven in vergelijking met het voorgaande kwartaal, en wel op 63 (op een schaal van 100). Deze stemming zien we ook terug in trends zoals stijgende investeringen en het aantal medewerkers dat een vast dienstverband krijgt aangeboden.

Ruim 50% van de financieel directeuren zegt dat het eigen bedrijf weer investeert, hoeveel een groot deel hiervan vervangingsinvesteringen betreft, en 20% van de ondernemingen geeft aan momenteel vacatures te hebben. Hoewel de verwachtingen in de voorgaande kwartalen wezen op een daling of marginale stijging van het aantal vaste dienstverbanden, is de huidige verwachting een stijging van 3,6% voor de komende 12 maanden. Toch blijft het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel een van de voornaamste punten van zorg voor de Europese CFO. Dit wijst op een mogelijke mismatch op de arbeidsmarkt. Het uitgebreide aanbod van arbeidskrachten lijkt niet aan te sluiten bij de vraag van ondernemingen naar medewerkers met gespecialiseerde kennis en expertise. Om deze onevenwichtige situatie op de arbeidsmarkt op te lossen, zullen ondernemingen uiteindelijk moeten investeren. Meer dan de helft van de geënquêteerde bedrijven geeft aan in 2012 weer op het niveau van voor de recessie te zitten als het gaat om investeringen in personeelsontwikkeling.

Lees verder

Kwartaalrapport Q2 2011, CFO Survey (2011)

Relevante Artikelen